กำลังโหลด

การจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ของคนพิการตลอดการเข้าถึงการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ

เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2560