กำลังโหลด

คู่มือประชาชน

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
การแจ้งขุดดิน
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การจดทะเบียนพานิชย์บุคคลธรรมดา
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้่นที่เกิน 200
การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
การแจ้งถมดิน
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน้าที่ 1 [ 2