กำลังโหลด

คู่มือประชาชน

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การรับชำระภาษีป้าย
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้่นที่เกิน 200
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การจดทะเบียนพานิชย์บุคคลธรรมดา
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน้าที่ 1 [ 2