กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

View ประกาศเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 4 มกราคม 2562
View ประกาศเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อประเมินและชำระภาษี ป้าย ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีบำรุงทั้องที่ ประจำปี 2561
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 4 มกราคม 2561
View ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 29 กันยายน 2560
View ขอเชิญชวนประดับธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย ครบ 100 ปี
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 22 กันยายน 2560
View การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2560
View รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากเหตุวาตภัย
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 3 เมษายน 2560
View การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2560
View นายกเทศมนตรีแสดงเจตจำนงในการทำงานอย่างสุจริต
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2560
View การยื่นแบบพิมพ์เพื่อรับการประเมินภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 31 มกราคม 2560
View แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ื ประจำปี ๒๕๖๐
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 31 มกราคม 2560
View การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 17 มกราคม 2560
View ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 17 มกราคม 2560
View ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการถางป่าและตัดวัชพืชสองข้างทางถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 กันยายน 2559
View ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 กันยายน 2559
View ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐบาล ผ่าน "ชุดคำพูด" (Theme Massage) http://khonkaen.nfe.go.th/khonkaen/inform.php?id=00041
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 15 มีนาคม 2559
View ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 12 มกราคม 2559
View เชิญชวนเยี่ยมชมงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 24 ธันวาคม 2558
View ประกาศ เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 23 พฤศจิกายน 2558
View รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2558
View รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 1 กรกฎาคม 2558
View ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2558
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 17 เมษายน 2558
View รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 2 เมษายน 2558
View รับโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 ตุลาคม 2557
View ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2557
View ตำแหน่งว่าง
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 28 สิงหาคม 2557
View ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมวางท่อภายในเขตรับผิดชอบ จำนวน ๗ จุด
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2557
View ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๑๕
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2557
View ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ ๑๓
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2557
View ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 8 กรกฎาคม 2557
View ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหาร
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 1 เมษายน 2557

หน้าที่ 1 [ 2