ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
 
ลงวันที่:
29 กันยายน 2560
รายละเอียด:
ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นช่วงขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และในปี 2560 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. ขอเชิญชวนให้ผู้ทีเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด: