รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากเหตุวาตภัย
 
ลงวันที่:
3 เมษายน 2560
รายละเอียด:
ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ทำให้บ้านเรือนเสียหาย รายนางสุวรรณ คำสุก , นายธัชธนกร ผิวขาว และนายคำสิงห์  ผิวขาว ชาวบ้านหนองคูหมู่ที่ 5  หลังจากได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจึงได้ให้ความช่วยเหลือเป้นเงินสด สำหรับนางสุวรรณ คำสุก เป็นเงิน 6,261 บาท นายธัชธนกร ผิวขาว เป็นเงิน 3,718 บาท ส่วนนายคำสิงห์ ผิวขาว ไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะอาคารที่เสียหายเป็นโกดังเก็บของซึ่งตามระเบียบฯ ไม่สามารถช่วยได้ แต่ก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับทั้ง 3 ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารดาวน์โหลด: