ประกาศเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562
 
ลงวันที่:
4 มกราคม 2562
รายละเอียด:
 
เอกสารดาวน์โหลด: