กำลังโหลด

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี