กำลังโหลด

คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี
นายไชยโรจน์ วันเพ็ชร
ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
รองนายกเทศมนตรี
นายสุพัฒน์ อินนามเพ็ง
ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
รองนายกเทศมนตรี
นายณรงค์ พานขันธ์
ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายนาค น้อยพา
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางมณีรัตน์ ดีสุข
ตำแหน่ง: เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์: